Sunday, May 23 2021; Groaning Holy Spirit (Nehemiah 6 v 9, Romans 8 v 22-31)