Sunday, November 27 2022: First Advent Sunday 2022 (Matthew 24 v 32-44)